Visszatekintés 1.


2003 - 2008

Kedves VÉSZ Tagjaink!

Engedjék meg, hogy ezzel a kis irománnyal visszatekintsünk az elmúlt évek munkájára. A fontosabb dolgokat megemlítve, hogy mivel is foglalkoztunk, miket sikerült véghezvinnünk.

2003. év végén elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetét (VÉSZ), amiatt, hogy a váltóműszakos dolgozók érdekei sok tekintetben nem egyeznek az állandó nappalos alkalmazottak igényeivel, főként nem pedig a munkáltató egyes intézkedéseivel, rendelkezéseivel: kiszervezésekkel, létszámleépítésekkel, az emberi jogok szólás és véleménynyilvánításának szabadságával, korlátozásával, az inflációt sem követő, nemhogy az életszínvonalat javító „béremelésekkel”, a műszakpótlék devalválódásával.

2003. december 9-én tartottuk meg az alakuló ülésünket, a taglétszámunk akkor 33 fő volt. Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy minden olyan juttatást - ami a működésünk feltétele volt - kiharcoljunk, azonos mértékben a másik két szakszervezettel. Ugyanis a törvény kimondja: Azonos működési területen működő szakszervezeteket, azonos jogok, lehetőségek illetnek meg. Semmiben, és semmilyen szempont alapján nem tehetnek közöttük különbséget.

2004. 03. 01-én a VÉSZ bejegyzésre került a Cégbíróságon.

2004. augusztus 1-től, függetlenített munkavállalót alkalmaztunk az irodavezetésre Besenyei István személyében.

2004. augusztusában tiltakoztunk az ellen, hogy eladják a Laza Pláza Klubházat, ugyanis a Klubházat a sporttelepen nagyobb részben társadalmi munkával felépített Brigádház kényszer eladása miatt ellentételezésként kapta a munkavállaló közösség.

2004. szeptember 7-én megkezdtük az egyeztetéseket a korkedvezményes nyugdíjazás bevezetése érdekében a hatóságokkal (Országos Munka és Foglalkozás-egészségügyi Intézet) és jelenleg is egyeztetéseket folytatunk felsőbb szintű szakszervezeti tömörülésekkel (LIGA), akik az Érdekegyeztető Tanács munkájában is részt vesznek. Ebben az évben Szervezetünk is csatlakozott a LIGA-hoz.

2004. szeptember 15-16-án munkavédelmi képviselő választásra került sor, ahol 3 jelöltünket választották meg és 7 jelöltünk lett póttag.

2004. november 16.-án kelt levelében, a Munkáltató megkereste szakszervezetünket azzal, hogy az Olefin-2 Gyár területén 2004. november 22-től, 2004. december 31-ig megváltoztatja valamennyi munkavállaló munkaidő-beosztását, valamint a többletmunkaidő miatt a pihenőidőt csak a beüzemelést követően biztosítja a munkavállalók számára, illetőleg ennek hiányában majd utólag – a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok szerint – fogja elszámolni. Szakszervezeti kifogást nyújtottunk be a munkáltató vezetőjéhez, Olvasó Árpád vezérigazgató úrhoz, mert ezzel az intézkedésével több pontban megsértette a Munka Törvénykönyvben leírtakat. Megkezdtük a tárgyalást a Munkáltatóval, de megegyezés nem jött létre. Kérelemmel fordultunk a Miskolci Munkaügyi Bírósághoz. Erre a lépésünkre a Munkáltató visszavonta az intézkedést.

2004. november 17-18-i ÜT választáson 30,3%-os támogatottsággal elnyertük a reprezentativitást.

2004. decemberében elkezdődtek a bértárgyalások. A 2005. évi VBK-ról megállapodás születik (372.000 Ft/fő/év + az éves alapbér 5%-a munkavállalónként).

2004. év végét azzal zártuk, hogy 3 árva Sri Lanka-i gyermek nevelőszülei lettünk.

2005. januárban kértük a heti 36 órás munkaidő kiterjesztését minden olyan területre, ahol a rákkeltő anyagokra vonatkozó tájékoztatót a munkavállalókkal aláíratták. A KSZ módosításhoz kiegészítésként javaslatot tettünk a törzsgárda idő elismeréséhez.

2005. 02. 07-én aláírásra került a 2005. évi Kollektív Szerződés.

2005. márciusban a VÉSZ közgyűlést tartott. Leskó László lemondott elnöki tisztségéről, helyét Veres Ferenc vette át.

2005. május 20-án a munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket arról, hogy „költséghatékonysági projektet” indított el. Közel száz főt érintett volna ez az intézkedés. Határozottan tiltakoztunk levélben, a munkáltatói intézkedés ellen. Nem tartottuk elfogadhatónak a munkáltató által beindított folyamatot, mert ez veszélyezteti a munkahelyek biztonságát és nyugodt légkörét.

2005. július 6. Humánkoordinációs Értekezleten napirendre került, hogy a Termelés területén az üzemeltetők végeznék a karbantartási munkákat. Szervezetünk aggályosnak tartotta a bevezetést, mivel a dolgozók leterheltek és nem tudnak időszakos orvosi vizsgálatra elmenni, vagy a munkavédelmi oktatások megtartása is gondot jelent. Kértük, hogy a vizsgálatnál vegyék figyelembe a technológiai fegyelem betarthatóságát.

2005. július 28. Humánkoordinációs Értekezleten kezdeményeztük, hogy az Intranetes a részünkre fenntartott linken cenzúrázatlanul jelentethessük meg a tevékenységünkkel kapcsolatos anyagokat.

2005. augusztus 3. kibővített humánkoordinációs értekezlet egyik témája az volt, hogy a MOL Rt-nél lezárult vizsgálatot áttanulmányozva megállapítható, hogy a benzol kiáramlás okozhat kromoszóma aberrációt, ha a kiáramlás a csúcskoncentrációt eléri. Tehát a benzol kiáramlás csökkentésére kell törekedni. A munkáltató nem lát lehetőséget arra, hogy a szakszervezetünk által javasolt citogenetikai vizsgálatokat bevezesse.

2005. augusztus 10-én kértük, hogy négy Olefin-2-es munkavállaló elmaradt bruttó 600 ezer Ft beszállási pótlékát fizessék ki. Két hónap egyeztetés után, kifizetésre került.

2005. augusztus 15-én elhunyt az irodavezetőnk. Munkakörét lánya, Besenyei Irén tölti be.

2005. szeptemberében szolidaritási demonstráción vettünk részt, kifejezve tiltakozásunkat a Nitrogénművek Rt. és a NÖSZ vezetőjének és három tagjának azonnali hatályú felmondása miatt.

A MOL csoporton belül a szakszervezetek féléves munkájukkal alakították ki az Európai Uniós Program, később átnevezett Új Európa program tartalmát, amit később a MOL vezetés nem fogadott el. Számunkra egy teljesen átdolgozott és tartalmilag nem elfogadható programot adott át, emiatt az Olajipari és a VÉSZ szakszervezet ellentétben a többi szervezettel nem írta alá a megállapodást.

2005. november 21-i levelünkben kértük a Munkáltatót, hogy tájékoztassa szervezetünket arról, hogy milyen szempontok játszottak szerepet abban, hogy mely munkavállalók részesülhettek a próbaüzemi eredmény díjban és jutalomban. 260 fő munkavállaló részesült különböző mértékben ezekből az összegekből, sajnálatos módon kihagyták a laboráns munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat. A Munkáltató válasza az volt, hogy a beruházási feladatok maradéktalan teljesítése érdekében azoknak a munkavállalóknak a munkája került kiemelten díjazásra, akik vállalták a projektek megvalósításának kockázatát is.

2005. decemberben, az irodavezetőnk segélyezési szabályzatot dolgozott ki, melyet egyhangúlag elfogadott az ügyvivői testület.

Négyféle segélyezésre nyílt lehetőség:

- rendkívüli segély (összege az ügyvivői testület elbírálása alapján)

- szülési segély (10.000 Ft)

- nyugdíjbavonulási segély (10.000 Ft)

- temetési segély (10.000 Ft)

A 2006-os év bértárgyalásai nem hoztak olyan eredményt, amit mindenki megelégedéssel fogadna. Szervezetünk elfogadhatatlannak tartotta az ajánlatot. Kitartottunk a mellett az álláspontunk mellett, hogy a béremelés mértéke az inflációkövetésen felül segítse elő az EU felzárkózást a jövedelmek tekintetében. A MOL Rt., és ezen belül a TVK Nyrt. Mint országos és regionális szinten meghatározó gazdasági tényező, kiemelkedően jó eredményeket tudott felmutatni a 2005-ös évben. A Munkavállalók komoly erőfeszítései is benne vannak ezen eredményekben, éppen ezért jogosnak tartottuk és tartjuk most is, a munkavállalók azon követelését, hogy az eredményekből is részesedjenek, nem csak az azokhoz tartozó, és azzal járó többletmunkából.

2006. február 2-án a MOL Rt. Olajipari Szakszervezettel közösen levélben fogalmaztuk meg követeléseinket Simola József igazgató úr felé. A cél, a munkáltató és a szakszervezetek számára elfogadható eredményes megállapodás, az „Egyenlő munkáért, egyenlő bért” elve alapján.

A TVK történetében, először a szakszervezetünk vette a bátorságot, hogy az eredménytelen tárgyalások miatt csatlakozzunk az Olajipari Szakszervezet által szervezett demonstrációhoz. A MOL székháza előtti tüntetésen a LIGA és a Munkástanácsok támogatásával Veres Ferenc elnök is elmondta követelésünket. Szervezetünk 11%-os bérfejlesztést akart elérni.

2006. februárban elfogadta tagfelvételi kérelmünket a Liga Vegyipari Szakszervezeti Szövetsége (LIVESZ).

2006. március 3-i humánkoordinációs értekezleten javasoltuk a 2006. évi bértárgyalások lezárását, továbbra is a 13. havi bér távolléti díjjal történő elszámolását, vasárnapi pótlék bevezetését illetve a szabadságpénz 5%-ról 10%-ra történő emelését.

2006. május 5. humánkoordinációs értekezlet egyik témája a tartályparki dolgozók munkaköri besorolásának felülvizsgálata, melyet támogattunk. A szakszervezetek, a KSZ-ben kérték rögzíteni, hogy munkakör váltás esetén, amely alacsonyabb kategória besoroláshoz kapcsolódik, a munkakörre irányadó bér a KSZ mellékletében rögzített Q3 + - 20% között kerüljön megállapításra a bérfeszültségek elkerülése érdekében. Ugyanazen elveket alkalmazza Munkáltató a belső pályáztatása során is.

2006. májusban az Elnökség és a csoportügyvivői testület elfogadhatatlannak tartotta a munkáltató bérajánlását. Egyben elhatároztuk, hogy radikális lépéseket teszünk, és sztrájkfelmérést tartunk a műszakos területeken. A felmérés megtörtént, de a kellő támogatottságot nem kaptuk meg.

2006. júniusban újra tárgyalásokat kezdtünk a 36 órás munkahét TVK egész területére való kiterjesztése ügyében.

2006. november 23-i LIGA Tanács Ülésen az Elnökség, tájékoztatást adott „a korkedvezményes nyugdíjrendszer és a szakmai nyugdíjrendszerek átalakításáról” c. Kormány előterjesztésről.

A LIGA Szakszervezetek összefoglalva az alábbi törekvéseit kívánja érvényesíteni:

- az eddig megszerzett jogosultságok semmilyen formában nem csorbulhatnak

- az átmenet ideje alatt is biztosítani szükséges a rendszerbe kerülés lehetőségét, ahol annak indokoltsága nem vitatható.

- az új rendszer kialakításában és működtetésében a szakszervezeteknek garanciákat biztosító jogosítványokkal kell részt venniük.

- a műszakos dolgozók problémájára a rendszeren belül kell megoldást találni. Ennek kívánatos módja, hogy a törvény mondja ki a több műszakban foglalkoztatott munkavállalók általános korkedvezmény jogosultságát.

- a munkavállalók egészségének fokozottabb védelme érdekében a technológiai, munkavédelmi fejlődés újabb eredményeinek alkalmazását a szabályozás folyamatosan követelje meg. Az így előírt, az adott munkahelyek zömében megvalósított munkaegészségügyi feltételeket nem biztosító munkahelyek fenntartása nem engedélyezhető.

2007. március 5-i levelünkben kértük a Munkáltatót, hogy a besorolási rendszer alapjául szolgáló adatok hitelességét hitelt érdemlően igazolják, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a Munkáltató valóban hiteles, általunk is ellenőrizhető adatokkal számol. Erre azért is volt szükség, mert a három éves bérmegállapodásban a Q3 rendszerhez történik a viszonyítás. Továbbá kértük, hogy minden munkavállaló számára lehetőség szerint biztosított legyen a továbbfejlődés „posztok betanulási lehetősége”, egy szabályozott rendszeren belül.

2007. március 13-i szakszervezeti konzultáción a Munkáltató bemutatta a prezentációt. A vizsgálatot a kért adatokról a HAY Group tanácsadó cég végezte. A másik általunk felvetett témában (munkavállalók továbbfejlődési lehetőségei) azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a vezető feladata eldönteni, hogy melyik besorolási szinten hány embert szükséges alkalmazni, hogy a működés megfelelő legyen. Ha lehetőség nyílik rá, aki több posztot tud, azt fogja az üzemvezető vagy a gyárvezető fentebb sorolni.

2007. május 27-i humánkoordinációs értekezleten javasoltuk a kvencsolaj lefejtéssel kapcsolatos környezeti ártalmak megoldásaként a klímaegységek speciális szűrővel való ellátását és ennek gyakori cseréjét. A vállalati kerékpárok javításának igényét.

2007-ben Gömöri Zoltán üzemmérnök (VÉSZ tag) elnyerte az év embere díját.

2007. november 14-én Munkástanács gyűlést tartottunk a Derkovits Gyula Művelődési Központban.

A fórumon megjelent Gaskó István, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke. Felszólásában tájékoztatta az egybegyűlteket a Magyar Köztársaság Kormánya és az érdekképviseletek közötti tárgyalások eredménytelenségéről, a korengedményes-, korkedvezményes nyugdíj lehetőségének kiterjesztéséről a vegyipari szektorra, illetve a váltóműszakosokra. Nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva bírálta az egészségbiztosítás átalakítására vonatkozó kormányzati elképzeléseket, kiemelve, hogy a bevezetésre javasolt amerikai típusú, több biztosítós, üzleti alapon szerveződő rendszerben előbb utóbb éppen a legrászorultabbak maradhatnak ellátás nélkül.

Az országos szociális ellátó rendszerek átalakítása, annak finanszírozási kérdései napjaink nagy vitái közé tartoznak. A szakszervezeti tagság elvárta, hogy ezekben a fontos kérdésekben is aktív szerepet vállaljunk; pl. az egészségügy átalakítása, esetleges privatizációja, mely az elmúlt év nagy port felkavaró kérdése volt. A szakszervezeti és civil szervezeti összefogás megmutatta, hogy reménytelennek tűnő helyzetekben is van megoldás és lehet komoly sikereket elérni. A VI. Kongresszus megerősíti, hogy a jövőben az országos szociális ellátó rendszerek átalakítását érintő kérdésekben – a magyar szakszervezeti mozgalomban elfoglalt súlyunknak megfelelően – még aktívabb szerepet vállalunk. Várhatóan a következő öt évben vita lesz az adó és járulék fizetés kérdésében, valamint az egészségügy és a nyugdíjrendszer átalakításában. Ezen kérdésekkel aktívan foglalkoznunk kell, segítve a LIGA konföderáció munkáját.

Felhívásunkat a fórum megtartásáról, közzétettük az Intraneten, hirdetőtáblákon és a Posta Osztályon keresztül szórólap formájában. A Munkáltató, sajnálatos módon a kifogásolta a módot, ahogyan ez meghirdetésre került. Többszöri levélváltásunkban hangsúlyoztuk hogy Szakszervezetünk politikailag semleges! Soha nem kívántunk és a jövőben sem kívánunk egyik politikai oldal mellett vagy ellen sem demonstrálni, hanem kizárólag a munkavállalói érdekekért, szálltunk és szállunk síkra!

2007. november 21-én félpályás útlezáráson vettünk részt, a 26-os úton Berente és Miskolc között. Tiltakoztunk a nyugdíjrendszer átalakítása és a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének megkurtítása ellen. A vegyészek egészségre ártalmas, veszélyes, nem ritkán rákkeltő anyagokkal dolgoznak, 4 műszakos munkarendben, ezért nehezményezik, hogy a vegyész szakma nem került a korkedvezményt kapott szakmák listájára.

2008.-ban az alábbi témákat vetettük fel a humánkoordinációs értekezleteken: a számítógép vásárlással kapcsolatos problémákat, a VT-HR ügyfélszolgálati problémáinak megoldását, javasoltuk, hogy szemüveg készítésénél az Optiris szolgáltató mellett jelenjen meg a Csillagszem is. Itt nagyobb a választék és olcsóbbak a keretek is. A VBK nyilatkozással kapcsolatos anomáliákat (új belépők, valamint évközi keretmódosítás). Megküldtük a Sztrájkszabályzat tervezetünket a Munkáltató felé. Kezdeményeztük, hogy az internetes számlán felül lekötött összegek átcsoportosításához is járuljon hozzá a Munkáltató. Véleményünk szerint a Kompaund Üzemben a csoportvezetők átcsoportosítása valószínűleg problémákat fog okozni, mivel a Staféta miatt így is sokat helyettesítenek. A más műszakba átirányított csoportvezető nem ismeri a műszakot, vészhelyzetben nem tudja, hogy kire, mit bízhat. Ilyenkor mindenki azt a posztot látja el, amihez a legjobban ért. Kezdeményezésünkre a Munkáltató az IS-től bekéri a dolgozói telefonok cseréjével kapcsolatos hivatalos információt.

Az irodavezetőnk több vásárt is rendezett (adventi koszorú 2x, díszgyertya 2x, édességvásár 4x). Kolozsi Julianna ügyvivőnkkel közösen Bio Berta és Madarász Udvarház termékekből vásárt, és MBT cipő vásárt.

Tavaly előtt Budapestre, tavaly pedig Ópusztaszerre kirándulást.

Csapatépítő tréninget az ügyvivőknek és elnökségi tagoknak, előadó szervezésével. Tavaly Bogácsra (előadó: Dr. Kónya Zsuzsanna), idén Szilvásváradra (előadók: Salagvárdi Gábor LIVESZ elnök és Tóth László elnök helyettes)

A tavalyi évben és idén is Bowling bajnokság került megrendezésre.

Minden évben május 1-re étel és ital jegyet juttatunk tagjainknak. Nőnapra virággal kedveskedünk hölgy tagjainknak.

2006-ban 150 ezer Ft, 2007-ben 160 ezer Ft, 2008-ban 85 ezer Ft különböző segélyt osztottunk szét tagjaink között.

Minden évben karácsonyi ajándékkal kedveskedünk.

Tisztelt Tagjaink!

A mi erőnk az összefogásban, az egymás iránti szolidaritásban rejlik.

Szükség van tehát valamennyi munkavállalóra!

Úgy gondoljuk, hogy a munkahelyen – semmilyen okból – nem elfogadható magatartás, ha egyesek meglapulva próbálják kivárni, hogy mások számunkra is kikaparják a sült gesztenyét. Nos ezt az – összefogásban, szolidaritásban rejlő – erőt képes a szakszervezet megjeleníteni, sugározni és közvetíteni.

Mint látják, tudunk eredményeket elérni, de csak akkor, ha összetartunk! Fel kell készülnünk a 2009. évi bértárgyalásokra is, de gyenge szakszervezettel, nem lehet bért kiharcolni!

Ha Önben és munkatársaiban megvan a készség és hajlandóság az egymás iránti szolidaritásra, kölcsönös segítségnyújtásra és összefogásra, akkor ezeket a szándékokat a szakszervezet képes összegezni és felerősítve érvényesíteni.

A szakszervezet tehát azt tudja a tagsága számára adni az érdekvédelemben és a különböző támogatásokban, amit az egyének a hozzájárulásukkal összeadtak. Ez eredményezi az erős érdekérvényesítő képességet és az anyagi lehetőséget egyaránt.

Ahhoz, hogy erősebbek legyünk, szükség van az Ön közreműködésére is!

Kérje a belépési nyilatkozatot!

EGYÜTT, lehetünk NAGYOK

És azok is leszünk.

Ha egymás kezét fogjuk,

Nem a másik nyakát szorongatjuk!

Veres Ferenc
VÉSZ elnök